Reglementen

  • Het Safety Training Center en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, die door deelname aan de trainingen zou kunnen ontstaan.
  • Met het tekenen van dit inschrijf- en machtigingsformulier verklaart de deelnemer geen erfelijke of medische aandoeningen te hebben en/of medicijnen te gebruiken die het reactievermogen zodanig beïnvloeden dat een gezondheidsrisico kan ontstaan bij het volgen van de trainingen.
  • Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de deelnemer aan de trainingslocatie, het meubilair of het trainingsmateriaal is toegebracht, wordt op kosten van de deelnemer of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordiger(s) hersteld.
  • Het Safety Training Center is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderzijds vermissing van eigendommen van de deelnemer.
  • Indien de deelnemer zich in de trainingslocatie of in de nabijheid daarvan schuldig maakt aan wangedrag, of op andere wijze door zijn houding en/of optreden opspraak maakt, waardoor de goede naam van het Safety Training Center kan worden geschaad, dan is het Safety Training Center gerechtigd de deelnemer verdere toegang tot de trainingen te ontzeggen. Eventuele verplichtingen tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijven bestaan.
  • Leden mogen geen antecedenten hebben bij de justitie, geen vijanden van de Nederlandse,- en/of Israëlische staat zijn.
  • Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de student een bewijs van goed gedrag te worden getoond.
  • Het is ten strengste verboden om alcohol te nuttigen voor de lessen.
  • Door bij het Safety Training Center te trainen, geef ik ook toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal, conform de in de privacy verklaring aangegeven wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.